fbpx

Centrum Lingwistyczne Krzysztof Pasiewicz

Regulamin strony

Regulamin świadczenia usług tłumaczenia  składanych drogą mailową lub przez sklep internetowy ww.clkp.pl należący do Centrum Lingwistycznego Krzysztof Pasiewicz.

 

§ 1.

Definicje

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. CLKP – Centrum Lingwistyczne Krzysztof Pasiewicz, z siedzibą przy ul. 3 Maja 22/2, 85-016 Bydgoszcz, NIP: 554-046-53-08, REGON:300431854. Centrum Lingwistyczne Krzysztof Pasiewicz zostało zarejestrowane w ewidencji działalnosci gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy pod nr 00632.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która wyraziła chęć skorzystania z usług CLKP drogą elektroniczną wypełniając formularz zamieszczony na stronie internetowej.
 3. Usługa tłumaczenia – usługa polegająca na przetłumaczeniu dokumentu dostarczonego przez Klienta za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej, z dokonaniem poświadczenia, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U. Nr 273, poz. 2702, z późn. zm.) lub bez takiego poświadczenia, zgodnie z wolą Klienta.
 4. Umowa – umowa o świadczenie usługi tłumaczenia przysięgłego lub usługi tłumaczenia zwykłego, zawarta na warunkach określonych w Regulaminie między CLKP a Klientem.

 

§ 2.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług tłumaczenia przysięgłego i tłumaczenia niebędącego przysięgłym drogą elektroniczną przez Krzysztofa Pasiewicza, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Lingwistyczne Krzysztof Pasiewicz przy ul. 3 Maja 22/2, 85-016 Bydgoszcz, NIP 554-046-53-08, REGON 090507128, wpisanego do Centralnego Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Dla prawidłowego korzystania z usług wymaga się: a) łącza internetowego o dowolnej przepustowości b) aktualnych wersji przeglądarek internetowych Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera,
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Klientów treści o charakterze bezprawnym.
 4. Wszelkie wykonywane przez Centrum usługi tłumaczeń pisemnych realizowane są zgodnie z treścią niniejszego regulaminu świadczenia usług oraz treścią aktualnego cennika, dostępnego na stronie internetowej Centrum. Decydując się na skorzystanie z usług Centrum, Klient wypełniając formularz rejestracyjny składa oświadczenie, iż przeczytał i akceptuje w całości postanowienia niniejszego regulaminu. Zleceniodawca jest zobowiązany zapoznać się z cennikiem usług.
 5. Usługi tłumaczenia przysięgłego są wykonywane tłumaczy przysięgłych, którzy uzyskali uprawnienia w Rzeczypospolitej Polskiej. Lista tłumaczy przysięgłych prowadzona jest przez Ministra Sprawiedliwości.

        

§ 3.

Składanie zleceń drogą elektroniczną

 1. Klient zawiera umowę z CLKP poprzez dokonanie płatności za zamówione tłumaczenie oraz zaakceptowanie Regulaminu i wyrażenie zgody na warunki w nim zawarte, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Warunkiem przyjęcia do wykonania złożonego zlecenia drogą elektroniczną jest wypełnienie przez Klienta dostępnego na stronie internetowej clkp.pl elektronicznego formularza zlecenia, oraz dołączenie za pośrednictwem powyższego formularza przeznaczonych do tłumaczenia dokumentów w formacie doc, PDF, xls, ppt lub JPG (w przypadku dokumentów skanowanych), określenie oczekiwanego terminu realizacji i dokonanie zapłaty wynagrodzenia za pośrednictwem usługi płatności elektronicznych dotpay.
 3. Zamówienia składane CLKP.pl przez Klienta za pośrednictwem Internetu winny zawierać co najmniej dane obowiązkowe wskazane w formularzu zamówienia dostępnym na stronie internetowej sklepu internetowego CLKP.pl lub na koncie indywidualnym Klienta.
 4. Po dokonaniu płatności klient otrzyma na swój adres mailowy potwierdzenie przyjęcia zlecenia do realizacji.
 5. Usługa tłumaczenia zostanie wykonana przy dołożeniu należytej staranności.
 6. Tłumaczenie dokumentu zostanie wysłane Klientowi we wskazanej przez niego formie – drogą elektroniczną, przesyłką poleconą lub przesyłka kurierską; możliwy jest także odbiór osobisty w siedzibie CLKP.  
 7. W miarę możliwości przetłumaczony dokument zostanie zapisany w formacie wskazanym przez Klienta.
 8. W celu zawarcia umowy nie jest konieczne założenie przez Klienta indywidualnego konta w sklepie internetowym clkp.pl. Założenie takiego konta jest fakultatywne.
 9. Do każdego zamówienia, po zrealizowaniu usługi, wystawiany jest paragon lub faktura VAT.
 10. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl
 11. Termin realizacji tłumaczenia określony przy składaniu zamówienia oznacza:
  1. Przy wyborze opcji odbioru osobistego – gotowość do odbioru tłumaczenia w biurze CLKP,
  2. Przy wyborze opcji wysyłki elektronicznej – wysyłkę tłumaczenia za pomocą poczty elektronicznej,
  3. Przy wyborze opcji wysyłki kurierem – wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera – zgodnie z dyspozycją Klienta.

 

§ 4.

Wycena

 1. Klient ma możliwość przesłania dokumentu do wyceny. Przesłanie zapytania o wycenę nie zobowiązuję Klienta do późniejszego złożenia zamówienia.
 2. Wycena przesłana klientowi przez clkp.pl ma charakter oferty i jest wiążąca dla clkp.pl.
 3. Koszt usługi ustalany jest na podstawie liczby znaków w tekście źródłowym, która następnie przeliczana jest na strony obliczeniowe. Strona obliczeniowa obejmuje 1500 znaków łącznie ze spacjami. Liczba znaków jest obliczana przy pomocy odpowiednich funkcji edytora tekstu.
 4. Istnieje możliwość negocjacji cen lub uzyskania rabatu (CLKP zastrzega sobie prawo naliczania kosztów dodatkowych wynikających z indywidualnych ustaleń pomiędzy CLKP a Zleceniodawcą).

§ 4.

Reklamacje

 1. W przypadku zastrzeżeń co do terminu wykonania usługi tłumaczenia lub jej treści merytorycznej, Klient ma prawo złożyć reklamację. Klient decyduje, czy reklamacja zostaje rozpatrzona w ramach rękojmi czy gwarancji.
 2. Klient składa reklamację w formie pisemnej (listem poleconym lub drogą elektroniczną) na adres Centrum, w terminie 2 lat od dnia wykonania usługi tłumaczenia lub dnia, w którym Centrum było zobowiązane do wykonania usługi tłumaczenia.
 3. Reklamacja powinna zawierać zarzuty co do jakości tłumaczenia lub zarzut niedotrzymania terminu.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia wpływu reklamacji do Centrum.
 5. Przy składaniu reklamacji Klient określa swoje żądania dotyczące doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową (przez naprawę lub wymianę) lub zwrotu całości bądź części wpłaconych środków (przez obniżenie ceny czy odstąpienie od umowy).

 

§ 5.

Prawo odstąpienia od umowy.

 1. Zgodnie z art. 38 pkt. 1) ustawy o Prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. 214, poz. 827) Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na świadczenie usługi tłumaczenia w przypadku, gdy przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta.
 2. Klient uprawniony jest do odstąpienia od niezrealizowanej jeszcze w całości umowy w terminie 14 dni do daty zawarcia umowy.  W takim przypadku ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego  świadczenia.
 3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy – pobierz.

 

 

§ 6.

Postanowienia końcowe

 1. Centrum oświadcza, że zachowa w tajemnicy wszystkie informacje powierzone mu w celu wykonania umowy.
 2. Strony mogą dokonać zmiany, wyłączenia, ograniczenia stosowania w stosunkach pomiędzy nimi niniejszego Regulaminu. Zmiana, wyłączenie lub ograniczenie regulaminu winny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Zawierając umowę, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Centrum będzie przetwarzało dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

Regulamin CLKP obowiazujący do dnia 01.01.2019